සමාගම් පුවත්

 • 2020 International CES

  2020 ජාත්‍යන්තර CES

  2020 ජාත්‍යන්තර CES හිතවත් පාරිභෝගිකයිනි, ඉතා සතුටින් අපි Gopod Group Limited ඔබට 2020 ජාත්‍යන්තර CES සඳහා සහභාගී වන ලෙස ආරාධනා කරමු.කරුණාකර අපගේ ප්‍රදර්ශන කුටියේ තොරතුරු පහත බලන්න: දිනය: ජනවාරි 7-10,2020 කුටි අංකය: දකුණු ශාලාව 4, 36522 අපි ඔබව එහි හමුවීමට බලාපොරොත්තු වෙමු!චියර්ස් !
  වැඩිදුර කියවන්න
 • 2019 October HK Global Sources

  2019 ඔක්තෝබර් HK ගෝලීය මූලාශ්‍ර

  හිතවත් පාරිභෝගිකයිනි, ඉතා සතුටින් අපි Gopod Group Limited ඔබට 2019 ඔක්තෝබර් HK Global Sources Fair වලට සහභාගී වන ලෙස ආරාධනා කරමු.කරුණාකර අපගේ කුටි තොරතුරු පහත බලන්න: දිනය: 2019 ඔක්. 11-14 / 2019 ඔක්. 18-21. ලිපිනය: හොංකොං ගුවන්තොටුපල කුටි අංකය: 6J02 අපි ඔබව එහි හමුවීමට බලාපොරොත්තු වෙමු...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • 2019 Computex

  2019 Computex

  ඉතා සතුටින් අපි Gopod Group Limited ඔබට 2018 Taipei Computex වලට සහභාගී වන ලෙස ආරාධනා කරමු.කරුණාකර අපගේ ප්‍රදර්ශන කුටියේ තොරතුරු පහතින් බලන්න: දිනය: 2019 මැයි 28-ජූනි 1, ලිපිනය: තායිපේ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය Nanggang ප්‍රදර්ශන ශාලා කුටි අංකය: M0320 අපි ඔබව එහි හමුවීමට බලාපොරොත්තු වෙමු!චියර්ස් !
  වැඩිදුර කියවන්න
 • 2019 April HK Global Sources

  2019 අප්‍රේල් HK ගෝලීය මූලාශ්‍ර

  හිතවත් පාරිභෝගිකයිනි, ඉතා සතුටින් අපි Gopod Group Limited ඔබට 2019 අප්‍රේල් HK Global Sources Fair වලට සහභාගී වන ලෙස ආරාධනා කරමු.කරුණාකර අපගේ කුටි තොරතුරු පහතින් බලන්න: දිනය: 2019 ඔක්. 11-14 / 2019 ඔක්තෝබර් 18-21. ලිපිනය: හොංකොං ගුවන් තොටුපළ කුටි අංකය: 6J02 අපි ඔබව එහි හමුවීමට බලාපොරොත්තු වෙමු ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • 2019 International CES

  2019 ජාත්‍යන්තර CES

  හිතවත් පාරිභෝගිකයිනි, ඉතා සතුටින් අපි Gopod Group Limited ඔබට 2019 ජාත්‍යන්තර CES සඳහා සහභාගී වන ලෙස ආරාධනා කරමු.කරුණාකර අපගේ ප්‍රදර්ශන කුටියේ තොරතුරු පහත බලන්න: දිනය: ජනවාරි 8-11,2019 කුටි අංකය: දකුණු ශාලාව 4, 36924 අපි ඔබව එහි හමුවීමට බලාපොරොත්තු වෙමු!චියර්ස් !
  වැඩිදුර කියවන්න
 • 2018 Berlin IFA

  2018 බර්ලින් IFA

  හිතවත් පාරිභෝගිකයිනි, ඉතා සතුටින් අපි Gopod Group Limited ඔබට 2018 Berlin IFA Fair වලට සහභාගී වන ලෙස ආරාධනා කරමු.කරුණාකර අපගේ කුටි තොරතුරු පහතින් බලන්න: දිනය: 2018 අගෝස්තු 31 / 2018 සැප්තැම්බර් 5 ශාලාව: 14.1 කුටි අංකය: 118 අපි ඔබව එහි හමුවීමට බලාපොරොත්තු වෙමු!චියර්ස් !
  වැඩිදුර කියවන්න